Публічна оферта

Онлайн-курси польської мови Kleks в особі Пастер В. В., іменована надалі «Виконавець», з одного боку, та будь-яка фізична особа, яка звернулася до Виконавця для отримання послуг за цим Договором, іменована далі «Замовник», в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо Сторона, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, уклали цей Публічний договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

1.2. Чинна версія даного Договору завжди розміщена на Сайті Виконавця і в обов'язковому порядку є доступна для ознайомлення Замовнику до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.

1.3. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується надати ЗАМОВНИКУ навчальні послуги (надалі – послуги) з певного навчального курсу та конкретної навчальної програми, вказаних на веб-сайті Виконавця www.kleks.com.ua. Даний перелік послуг не є вичерпним, може бути уточнений сторонами та включає онлайн заняття та заходи спрямовані на покращення Студентом рівня володіння польською мовою.

1.4. ЗАМОВНИК зобов'язується прийняти надані послуги та своєчасно оплатити їх вартість на умовах цього Договору.

2. Вартість послуг та порядок розрахунків

2.1. Загальна вартість послуг для кожного конкретного курсу вказується на сайті Виконавця www. kleks.com.ua.

2.2. ЗАМОВНИК здійснює оплату оплату освітніх послуг на умовах 100% передоплати, якщо інше не узгоджено сторонами.

2.3. Замовник може обрати частковий спосіб оплати. В такому випадку Сторони встановлюють відповідний графік оплати послуг. Виконавець має право призупинити надання послуг за цим Договором у випадку прострочення Замовником строку внесення платежу згідно встановленого графіку.

2.4. Розрахунки за послуги здійснюються ЗАМОВНИКОМ шляхом перерахування відповідної суми на поточний рахунок ВИКОНАВЦЯ.

3. Порядок та терміни надання послуг

3.1. Послуги надаються шляхом надання доступу до навчальних матеріалів та онлайн-занять згідно встановленого розкладу та протягом часу, що вказаний у кожній конкретній Програмі.

3.2. Початок надання послуг попередньо узгоджується Сторонами.

3.3. У разі якщо Замовник не може продовжувати навчання з непередбачуваних обставин Виконавець може прийняти рішення про повернення сплачених коштів на підставі відповідної письмової заяви Замовника.

4. Обов'язки сторін

4.1. Обов'язки ВИКОНАВЦЯ:

4.1.1. Надати послуги якісно та в повному обсязі.

4.1.2. Надавати послуги, залучивши кваліфікованих викладачів та наставників.

4.1.3. Надати ЗАМОВНИКУ навчальні послуги в обсязі, встановленому для відповідної програми/курсу.

4.1.4. Видати ЗАМОВНИКУ, який успішно закінчив повний курс та склав іспит відповідний документ (сертифікат).

4.2. Обов'язки ЗАМОВНИКА:

4.2.1. Забезпечити явку для отримання послуг.

4.2.2. Своєчасно оплатити послуги.

4.3. ЗАМОВНИК гарантує, що матеріали та доступ до електроних ресурсів, які становлять інтелектуальну власність ВИКОНАВЦЯ, не будуть надаватися/передаватись будь-яким третім особам, копіюватися або іншим чином відтворюватися.

4.4. Кожна з Сторін зобов'язується дотримуватися конфіденційності і не надавати третім особам інформацію щодо цього Договору, технічну та іншу інформацію, отриману від іншої сторони в процесі виконання цього Договору, без попередньої письмової згоди іншої сторони, за виключенням випадків, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

5. Порядок вирішення спорів

5.1. В разі виникнення спорів при виконанні Сторонами цього Договору Сторони будуть вживати усіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів. У випадку неможливості їх врегулювання шляхом переговорів зацікавлена Сторона звертається до суду відповідної юрисдикції згідно з чинним законодавством України.

6. Права інтелектуальної власності

6.1. З урахуванням положень цього Договору, Цивільного кодексу України, Законів України «Про авторське право та суміжні права», «Про інформацію», Сторони домовилися, що:
- усі навчальні матеріали, що використовуватимуться з метою виконання даного Договору, охороняються авторським правом. 
- на всі об'єкти інтелектуальної власності, надані під час реалізації цього Договору ВИКОНАВЦЕМ, усі та будь-які виключні майнові права, в тому числі зазначені у статті 424 Цивільного кодексу України, на об'єкти інтелектуальної власності (авторського права) з моменту створення таких об'єктів у повному обсязі належать   Пастер В.В. 

6.2. ЗАМОВНИК має право використовувати матеріали виключно для цілей виконання цього Договору. При цьому майнові права інтелектуальної власності на навчальні матеріали залишаються у ВИКОНАВЦЯ. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитись як передача ВИКОНАВЦЕМ будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на навчальні матеріали та/або дозвіл на використання таких навчальних матеріалів в цілях інших, ніж визначені Договором.

7. Строк дії Договору

7.1. Договір набуває чинності з моменту оплати Замовником конкретного курсу та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

7.2. ВИКОНАВЕЦЬ має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір і припинити надання послуг у випадку: 
- невиконання ЗАМОВНИКОМ своїх обов'язків за цим Договором, в тому числі у випадку порушення строків оплати, передбачених в п. 2.2 цього Договору;
- порушення ЗАМОВНИКОМ правил внутрішнього розпорядку ВИКОНАВЦЯ;
- неявки ЗАМОВНИКОМ для отримання послуг, передбачених цим Договором; 
- порушення морально-етичних норм під час надання послуг ВИКОНАВЦЕМ;
- відмови ЗАМОВНИКА отримувати послуги.
У випадку припинення дії Договору за наведеними вище обставинами, сплачені ЗАМОВНИКОМ платежі за цим Договором не повертаються.

7.3. Цей Договір може бути достроково розірваний за домовленістю Сторін або за рішенням Господарського Суду. 

8. Заключні положення

8.1. Підписанням цього Договору ЗАМОВНИК надає ВИКОНАВЦЕВІ право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних, що містяться в Договорі, в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних», а також надає право на включення своїх персональних даних до єдиної електронної бази слухачів (студентів) «Kleks». 

8.2. Даним Договором ВИКОНАВЕЦЬ повідомляє ЗАМОВНИКА, що Пастер В.В., яке має виключні майнові права на навчальні програми/курси «Kleks».

8.3. За взаємною згодою Сторони можуть внести в цей Договір необхідні доповнення або зміни, що будуть мати чинність після підписання уповноваженими представниками Сторін.

8.4. Всі додатки, зміни та доповнення до цього Договору становлять його невід'ємну частину.

8.5. Сторони негайно повідомляють один одному про зміну своїх юридичних адрес, місце розташування та інших реквізитів.

Звязок
Telegram Telegram Messanger Messenger

Напишіть нам і наша команда
швидко відповість на будь-яке запитання

Ми використовуємо cookie, для того щоб збирати статистику та робити контент цікавішим. Також cookie використовуються задля відображення найбільш релевантної реклами. Ви можете детальніше прочитати про cookie-файли та змінити налаштування вашого браузера. Політика щодо файлів cookie

Розумію